สวัสดีทุกท่านและยินดีต้อนรับค่ะ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เนื่องจาก ปีการศึกษา 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงได้กำหนดให้ดำเนินการดังนี้
1. สัปดาห์ ศธ.เยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่าง วันที่ 7 - 15 มิถุนายน 2551
2. สัปดาห์ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2551
3. สัปดาห์ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 9 มกราคม 2552
และสพท.ราชบุรี เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2551 ณ โรงเรียนหนองโพวิทยา โดยมีทีมวิทยากรจากโรงเรียนหนองโพวิทยาและโรงเรียนวัดดอนตูม หากโรงเรียนใดสนใจวิธีดำเนินการให้ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนดังกล่าว
ทำไมต้องเยี่ยมบ้านนักเรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นกระบวนการ มีขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดสายใยและความผูกพันระหว่างครูและศิษย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้มีทักษะดำรงชีวิตอยู่รอดปลอดภัยในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข ซึ่งภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการเยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียนคืออะไร การเยี่ยมบ้านนักเรียน หมายถึง วิธีการศึกษารวบรวมข้อมูลที่ช่วยให้ครูได้ทราบชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน โดยการพบปะสนทนากับผู้ปกครองนักเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เจตคติซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนทำให้ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
สิ่งที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน
- เพื่อเยี่ยมเยือนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน
- เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักเรียน ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงิน และอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็นสภาพที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงได้ยินแต่คำบอกเล่าเท่านั้น
- เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา การอบรมสั่งสอน และการเลี่ยงดูนักเรียน
- เพื่อนำข้อมูลที่ได้ ไปวางแผนในการพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน
เราจะเยี่ยมบ้านนักเรียนกันอย่างไร
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แนวทางในการดำเนินการตลอดจนประสานงานและประชาสัมพันธ์การเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประสานสัมพันธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ
ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน เห็นความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมทั้งเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียนกับโรงเรียนในพื้นที่ตามความเหมาะสม
2. ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบและเห็นความสำคัญเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยใช้วิธีการและสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่นการประชุมผู้ปกครอง การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ระดับสถานศึกษา
1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนทราบ ถึงการดำเนินงาน" สัปดาห์ ศธ เยี่ยมบ้านนักเรียน" โดยสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ การจัดทำจดหมายข่าว หอกระจายข่าว ฯลฯ
2. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ระยะทาง สมาชิกในครอบครัวว่า นักเรียนอยู่กับใคร อยู่อย่างไร หากไปแล้วจะได้พบใครบ้าง
3. วิเคราะห์ว่าใครคือคนที่ต้องการพบ เช่น พ่อ แม่ หรือลุง ป้า น้า อา ของนักเรียน
4. เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ และประเด็นในการสนทนา
5. นัดหมายล่วงหน้า เพื่อให้พร้อมทั้งสองฝ่าย หรือในกรณีเร่งด่วนอาจไม่นัดหมายก็ได้ หากต้องการข้อมูลที่เป็นธรรมชาติไม่มีการจัดฉาก ผู้เยี่ยมบ้านอาจไม่นัดหมายล่วงหน้า
6. ไปตามนัด กรณีที่ไปไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพราะผู้ปกครองบางคนอาจต้องหยุดงาน ไม่ควรเลื่อนนัดถ้าไม่จำเป็น
7. หากไปตามนัดแล้วไม่พบใคร ให้ถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงเพื่อทราบข้อมูลที่มาในครั้งต่อไป
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1.การสังเกตสภาพที่อยู่อาศัย และพฤติกรรมของนักเรียนและบุคคลในบ้านนักเรียน
2. การพูดคุย สนทนากับพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียน

ในปีการศึกษา 2553 สพฐ.มีนโยบายดำเนินการต่อให้มีความยั่งยืน

ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง http://www.guidance.go.th/vdoclip.html

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดูแล

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมกำลังเรียศึกษาศาสตร์ ปี2 มข.

ได้ความรู้จากเรื่องไปใช้ในการเรียนได้

ขอบคุณครับ